;
Obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych dla klientów
Administratorem Danych Osobowych jest: Evita Fashion Ewa Wójtowicz z siedzibą w Lublinie (20-004), ul. Gabriela Narutowicza 21/19 , NIP 7161104949
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: sklep@evita-fashion.pl
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej RODO) oraz w celu: zawarcia i wykonywania umowy w sklepie internetowym – zgodnie z art. 6 lit. b RODO
Odbiorcami danych osobowych będą: a) Poczta Polska,
b) przedsiębiorstwa kurierskie,
c) w przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzać przedsiębiorstwa kurierskie zapewniające realizację zamówienie w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi: dane osobowe będą przetwarzane przez 7 dni od realizacji zamówienia
Podanie Państwa danych osobowych jest: dobrowolne, konieczne jednak do realizacji umowy
Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje: brak możliwości wykonania umowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: w celach kontaktowych
informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu: Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w tym zakresie
Ponadto informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Compare